Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je provozována na výměře 1.840 ha zemědělské půdy. Pozemky se rozkládají v bramborářsko- ječné výrobní oblasti v průměrné nadmořské výšce 540 m n. m.

Struktura pěstovaných plodin je přizpůsobována jednak potřebám krmivové základny pro živočišnou výrobu, jednak odbytu jednotlivých tržních plodin.

Rozhodující výměru zaujímají obiloviny – 850 ha, z nichž na největší ploše je pěstována pšenice ozimá (500 ha ), ječmen je na ploše 200 ha a žito na 150 ha. Nejvýznamnější tržní plodinou je řepka ozimá, kterou je oseto 280 ha.

Krmné plodiny na orné půdě jsou zastoupeny kukuřicí na siláž – 150 ha, ostatní pícniny na orné půdě – především jetelotrávy – jsou na výměře 240 ha, luk a tráv na orné půdě má společnost asi 320 ha.